Høringssvar vedr. akkreditering

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Att. ida@kum.dk

23. februar 2014

Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet.

Danske Billedkunstnere kan tilslutte sig hensigten bag udkastet til bekendtgørelse om akkreditering: At sikre uddannelsernes kvalitet og relevans - herunder at de kunstneriske uddannelser løbende tilpasses den virkelighed kunstnerne skal virke i.

Det er positivt, at der er fokus på dimittendernes erhvervsmæssige beskæftigelse hvor fagligheden finder anvendelse samt videreuddannelse med det for øje.

Danske Billedkunstnere ser dog et par problemer:

De kunstneriske uddannelser er (og bør være) kunstnerisk funderet. Det er en væsentlig forskel fra de videregående uddannelser hvor hovedvægten er lagt på evidensbaseret viden.  Kunstnerisk tilgang og praksis adskiller sig grundlæggende fra en evidensbaseret tilgang. Det bør klart fremhæves i bekendtgørelsen og Danske Billedkunstnere skal foreslå at det præciseres og sidestilles med "Uddannelsernes videngrundlag" som anført i pkt. III i bilag 1 og 2.

F.eks. således i bilag 1:

III. Uddannelsernes kunstneriske grundlagog deres videngrundlag.

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et højt kvalificeret kunstnerisk grundlagog et videngrundlag, som svarer til gradstypebeskrivelsen for de videregående kunstneriske uddannelser -

Og ligeledes i bilag 2. Tema 3: Kunstnerisk grundlag og videngrundlag

For at understrege, at de nedenstående punkter omhandler begge dele.

Danske Billedkunstnere ser endvidere en fare i, at proceduren risikerer at blive bureaukratisk og at uddannelserne ensrettes, hvis de skal akkrediteres over samme læst.

Danske Billedkunstnere anerkender, at udkastets bilag indeholder forholdsvis rummelige formuleringer, men skal anbefale, at der i:

Kapitel 1. § 3. Danmarks Akkrediteringsinstitution fastsætter procedurer for behandling og vurdering af uddannelsesinstitutionernes ansøgning om institutionsakkreditering under hensyntagen til forskelle i institutionstype og -størrelse - tilføjes: og den faglige egenart.

Med venlig hilsen

Danske Billedkunstnere