Open call: Billedkunstnere søges til stor udsmykningsopgave i København

ATP Ejendomme inviterer professionelle billedkunstnere til at byde ind på integreret udsmykningsopgave til Strandgade 7, København.

 

Baggrund
ATP Ejendomme er i gang med et omfattende renoveringsprojekt af det gamle "Ørkenfort" på Strandgade nr. 7 i København. Bygningen moderniseres og skifter funktion fra at være Nordeas hovedsæde til at blive hotel under hotelkæden NH Hotel Group.

Som en del af ombygningen er der indtænkt bygningsintegreret kunst i ejendommens indgangsparti, hvilket bl.a. skal føre til en DGNB-certificering på guldniveau. DGNB-certificering er en omfattende certificering for bæredygtighed indenfor byggerier. DGNB Guld fordrer bl.a. ét eller flere bygningsintegrerede kunstværker i bygningen (læs mere om DGNB-krav nedenfor).

 

Beskrivelse af den kunstneriske opgave
ATP Ejendomme og NH Hotel Group ønsker et kunstværk i bygningens indgangsparti, som giver gæster og andre interesserede en ekstraordinær oplevelse. Kunstværket skal samtidig være et vartegn for bygningen, idet man møder værket, når man ankommer og forlader bygningen.

I samarbejde mellem ATP Ejendomme, NH Hotel Group og kunstkonsulenten, er der udpeget flere mulige steder ved hotellets indgangsparti, hvor værket kan placeres (se billederne 1-5). Værket kan være fordelt over flere steder eller være samlet på ét af de udvalgte steder.

Hotellets indgangsparti består af et dobbelthøjt rum, som vender ud mod Strandgade. Fra indgangen er der kig til lobbyområdet samt hotellets restaurant på den overliggende etage. Værket vil kunne ses fra flere vinkler og skal forholde sig til et indgangsparti med flere funktioner og meget trafik. Det skal passe ind i et eksklusivt 5-stjernet hotel med et moderne og varmt indretnings design. Værket skal således både interagere og spille op af de fysiske rammer, hvori det placeres, og samtidig indtage det valgte sted og være noget særskilt.

 

Derudover stiller ATP Ejendomme som krav at:

- kunstneren, gennem hele processen, indgår i et forpligtende samarbejde med kunstkonsulenten og med relevante byggefaglige aktører.

- kunstneren skal tage højde for hotellets daglige funktioner i valg af materiale, størrelse og placering.

- kunstneren foreslår løsninger til drift og vedligeholdelse af værket samt sikrer, at der opnås et tilstrækkeligt højt holdbarhedsniveau.

-  kunstneren tager ATP Ejendommes krav om miljøhensyn og brug af bæredygtige materialer i betragtning når der vælges materialer og fremstillingsmetoder til værket (læs mere under punktet ATP Ejendommes ESG-retningslinjer).

- kunstneren følger brandmyndighedernes anbefalinger omkring materialer og ophængning (læs mere under punktet Anbefalinger vedrørende brandsikkerhed).

- hvis dit forslag bliver valgt, skal du udfylde ATP's prækvalifikations skema, hvor du bl.a. skal skrive under på, at du overholder databeskyttelseslovgivningen, ikke finansierer terror eller hvidvasker penge.

 

Forslag, tildelingskriterier og udvælgelse

Alle professionelle billedkunstnere indbydes til at sende et forslag. Forslaget skal ikke være fyldestgørende men give os en fornemmelse af, hvordan du vil gå til opgaven. 

Forslaget skal indeholde:

1) En løst beskrevet idé/overvejelser på max en halv A4-side (fx. omkring materialer, placering, størrelse, kontekst, visuelt udtryk).

2) Relevant billedmateriale på max tre A4-sider (fx. skitser, relevant tidligere arbejde, inspirationsbilleder).

3) En kort beskrivelse af din tilgang til opgaven på max en halv A4-side (beskriv fx. hvordan du vil

samarbejde med relevante aktører, overholde tids- og budgetrammen, dine arbejdsmetoder, andet). 

4) CV, max to sider.

 

Idé/overvejelser + billedmateriale (punkt 1 og 2) vægtes tungest.

Blandt de indsendte forslag udvælges tre forslag. Udvælgelsen udføres af kunstkonsulent, Misja Thirslund Krenchel i samarbejde med ATP Ejendomme, en DGNB ansvarlig og en lejerådgiver fra NH Hotel Group.

 

Alle får besked pr. mail eller telefon. 

De tre valgte kunstnere får herefter ca. fire uger til at videreudvikle idéen og detaljere forslaget yderligere (se Tidsplan).

Valget af det endelige vinderforslag foretages af et kunstfagligt panel, der består af minimum to billedkunstnere, en repræsentant for ATP Ejendomme, en DGNB ansvarlig samt en repræsentant for NH Hotel Group.

Konkurrencesproget er dansk, men der kan ansøges på engelsk. 

 

Budget

De tre udvalgte kunstnere, der inviteres til at udføre et detaljeret forslag, vil blive honoreret med 35.000 kr. hver.

Budgettet for viderebearbejdning af det endelige vinderforslag er op til 750.000 kr. ekskl. moms.

De 35.000 kr. indgår i dette beløb. 

Kunstneren er selv ansvarlig for overholdelse af budgetrammen. Budgettet skal omfatte alle omkostninger til produktion af kunstværket, inklusive kunstnerens løn, omkostninger til kunstværkets ophavsret, materialeomkostninger, underleverandører og assistenter, rejser, forsikring frem til installering, montering og opbevaring indtil aflevering kan finde sted. Hvis det bliver nødvendigt, skal kunstneren desuden hjælpe med at sikre, at værket er pakket ind og beskyttet i perioden frem til hotellets åbning. 

 

Tidsplan

2020

D. 05. okt.     Åbent hus for interesserede ansøgere på Strandgade 7 - Kl. 15.30 - 17.00

D. 22. okt.     Deadline for indsendelse af åbent skitseforslag

D. 26. okt.     Annoncering af hvilke tre kunstnere, der inviteres til at lave detaljeret skitseforslag

D. 23. nov.    Deadline for aflevering af detaljeret skitseforslag

D. 27. nov.    Valg og annoncering af vinderforslag

D. 30. nov.    Opstartsmøde for involverede med ansvars- og opgaveafklaring

D. 30. nov.    Udfærdigelse af kontrakt til kunstner i samarbejde med ATP's jurister

D. 03. dec.    Workshop med kunstner og arkitekt, Krook & Tjäder, samt evt. Arkitema

2021

D. 24. marts Installeringsmøde nr. 1 for alle involverede

D. 10. maj     Installeringsmøde nr. 2 for alle involverede

Uge 19-22     Installering af kunstværk

D. 9. juni       Aflevering af kunstværk

Juni              Evaluering for alle involverede

September   Fernisering af kunstværk (forventet september, aftales nærmere)

I udførelsesfasen, fra november 2020 til juni 2021, vil kunstner og kunstkonsulent mødes ca. hver tredje uge. Datoer aftales løbende.

 

Anbefalinger vedrørende brandsikkerhed

Der må ikke indgå levende lys eller åben ild som en del af udsmykningen.

Hvis man vil ophænge noget tungt over flugtvejsdørene til Strandgade, vil der stilles krav til brandsikring af ophængningssystemet.

Følgende kan anvendes uden at det kræver kommunens særlige godkendelse af udsmykningen:

Ubrændbare materialer

Træ, som er gennembrandimprægneret til dansk Klasse A materiale.

Træ, som på alle eksponerede sider er overfladebehandlet med egnet produkt til den valgte træsort

således, at euroklasse B-s1,d0 er opnået. Der må hertil påregnes vedligehold/genpåføring jf. fabrikantens anvisninger.

Materialer, som af EU-kommissionen er besluttet ikke at bidrage til brand.

 

ATP Ejendommes ESG-retningslinjer

Kunstner og kunstværket skal efterleve ATP Ejendommes ESG-retningslinjer:

Energi- og vandforbrug

Hvis kunstværket kræver strøm, skal energiforbruget være reduceret til et lavt niveau. Dette kan bl.a. gøres

gennem energibesparende lyskilder eller lign.

Hvis kunstværket kræver vand, skal vandforbruget minimeres ved f.eks. at lade vandet indgå i recirkuler bart kredsløb.

Forsyningsinstallationer, som strøm eller vand, skal udføres på en sådan måde, at det ikke skæmmer kunstværket og rummet/rummene det står i.

 

Materialer

Der skal generelt vælges materialer med omtanke for miljøet. Her er der bl.a. fokus på at anvende genanvendte materialer eller materialer fra fornybare ressourcer.

Anvendes der kemiske produkter, som f.eks. maling/overfladebehandlinger, foretrækkes produkter med miljømærkning som f.eks. svanemærkning, ecolabel, MAL-kode 00-1, indeklimamærket eller tilsvarende.

Der skal tages hensyn til, at kunstværket efter installation i byggeriet ikke afgasser uforholdsvis til gene for indeklimaet.

 

Arbejdsmiljø

Kunstværket skal udføres på en sådan måde, at det ikke er til gene for hotellets personale, gæster eller tekniske installationer. Dette gælder f.eks. lyd, lugt, lys, refleksion og udsyn.

Kunstværket skal placeres eller indgå i byggeriet på en måde, der gør det muligt at rengøre omkring det.

Det forventes at kunstværket udføres med fokus på minimalt vedligehold. Dette gælder både materialerne i kunstværket såvel som eventuelle tekniske installationer.

Anvendes der, i fremstillingen af kunstværket, sundhedsfarlige eller sundhedsskadelige processer, skal der anvendes passende værnemidler og udluftning.

Hvis kunstværket skal driftes, skal der medfølges en driftsvejledning til kunstværket.

 

DGNB-krav

1. Bygningsintegreret kunst

Kunstværket skal have karakter af at være bygningsintegreret. Dvs. at værket er stedsspecifikt og at værket dermed ikke kan fjernes uden at værk eller bygning mister en del af sin betydning. Det er dermed ikke graden af fysisk integration i bygningen, der alene bestemmer om værket kan defineres som bygningsintegreret.

2. Formidling

Kunstneren skal i sit samarbejde med kunstkonsulenten medvirke til fremkomsten af følgende formidling:

Materiale til og deltagelse i indvielsesarrangement hvor værket præsenteres.

Tekst materiale til guidet omvisning til kunstværket, herunder tekstbeskrivelse af værkets betydning for stedet, idé samt materialitet.

Materiale til publikation eller anden formidling (f.eks. til hjemmeside, QR-kode eller lign.)

Materialet i ovennævnte punkter, skal godkendes af NCC's DGNB-auditor Amalie Nyholm.

 

Kontakt og tilmelding

Indsend forslag:

Send en mail med dit fulde navn, mail og telefonnummer til: misjakrenchel@hotmail.com

Du vil indenfor 24 timer modtage en bekræftelsesmail med anvisning til, hvordan du uploader dit forslag.  

 

Tilmelding til åbent hus-arrangementet den 5. oktober kl. 15.30 - 17.00:

Send snarest muligt en mail til: misjakrenchel@hotmail.com

Der vil være mulighed for at se bygningen og stille spørgsmål.

Hvis du ikke kan komme den 5. okt., men meget gerne vil se bygningen, så skriv en mail. Vi kan ikke love noget.

 

Alt kontakt og spørgsmål stilles til kunstkonsulent, Misja Thirslund Krenchel på:

misjakrenchel@hotmail.com

tlf.: +45 28 93 35 51