DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

Svar fra Kulturminister Joy Mogensen på åbent brev

Onsdag d. 17. juni 2020 sendte DBF og en række andre danske kunst- og kulturorganisationer et åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen. Brevet blev udformet på baggrund af en undersøgelse foretaget med initiativ fra FAOD, der udover DBF også involverede Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK - Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Billedkunstnernes Forbund. 

Undersøgelsen viste bl.a. at selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker. Brevet endte med en opfordring til kulturministeren: “At de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt.” De otte organisationer gjorde det desuden klart, at de ville stille sig til rådighed med støtte og til en eventuel dialog med Kulturministeriet.

Der er nu kommet svar på brevet  fra Kulturministeren, som begynder med en lovende anerkendelse af organisationernes arbejde: “Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for rapporten, men også jeres løbende inputs og løsningsforslag vedrørende konsekvenserne af den midlertidige nedlukning af Danmark for jeres medlemmer. Jeres input har været en hjælp og til gavn i udarbejdelsen af hjælpepakkerne generelt og specifikt i forhold til kulturområdet.” 

Af brevet fremgår det desværre også, at Kulturministeriet ikke vil imødekomme organisationernes ønsker: “I jeres brev peger I ligeledes på behovet for at fjerne minimumsgrænsen på 100.000 kr. i årsindtægt. For så vidt angår den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst, som henhører under mit område, er beløbet fastsat med det formål at sikre, at ordningen omfatter kunstnere, der arbejder professionelt og samtidig har et vist omfang af kunstnerisk virksomhed. Jeg mener derfor, at niveauet, der er fastsat i en bred politisk aftale, er passende. Dertil skal man huske, at der kun stilles dette minimumskrav for ét af de tre foregående år.” 

Håbet er dog, at denne korrespondance er starten på en løbende dialog mellem Kulturministeriet og det danske kulturliv, og DBF vil fortsat kæmpe for, at kunstnernes stemmer bliver hørt og at deres behov bliver bliver dækket.

 

Åbent brev: Selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus

Ny undersøgelse viser, at selvstændige og freelancere i de kreatve brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker.

I forbindelse med kunstnernes situation under Coronakrisen, deltog DBF og en række andre danske kunst-og kulturorganisationer i at igangsætte en onlineundersøgelse i maj måned, på initiativ fra FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere) - udsendt af MEGAFON. Undersøgelsen omfattede 1600 personer indenfor billed- og formgivningsfagene og omhandlede Coronakrisens indvirkning på de adspurgtes arbejdssituation. Resultatet af undersøgelsen er blevet sendt videre til kulturminister Joy Mogensen sammen med nedenstående åbne brev.

De deltagende organisationer fortsætter med at elaborere på undersøgelsen, med henblik på at få et større overblik over fagene og deres vilkår, og med en vision om at sætte kulturen på dagsordnen med en samlet og tydeligere stemme.  

 

Åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen, 17. juni 2020

Kære Joy Mogensen

Vi er glade for, som lovet, at kunne sende dig resultatet af en ny fælles undersøgelse blandt medlemmerne i de 8 organisatoner:
Danske Billedkunstneres Fagforening, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafængige Scenekunstnere, UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere samt Billedkunstnernes Forbund.

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstorholdene i store dele af den kreatve branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af Covid-19.

1598 personer, på tværs af de 8 organisatoner, har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført af Megafon 14. - 20. april 2020.

Undersøgelsen viser at:

 • 29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj grad eller meget høj grad af udbruddet af Covid-19.

 • Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de i høj grad eller meget høj grad er påvirket.

 • Blandt medlemmer, der udelukkende har lønmodtagerindkomst er kun 13% påvirket i i høj grad eller meget høj grad . Det gælder især de fastansate arkitekter.

  Undersøgelsen bekræfer et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske, kreatve brancher.

  Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter

  Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet tilogså at gælde selvstændige og freelancere med sammensate indtægter.

 • 44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskatet lønmodtagerindkomst.

 • 67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus.

  Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.

 • 80% har haf en nedgang i indtægt på 25% eller højere. Også honorarindtægter er påvirket markant:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.

 • 48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover.

  Mange tjener for lidt til at være omfatet af hjælpepakkerne

  Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensaton.

 • 14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019.

 • 28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr.

  Undersøgelsen viser samtdig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreatve branches arbejdende.

  Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

  Opfordring:

  Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de 8 undertegnede organisatoner til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensate indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fernes helt.

  De kreatve brancher kan hjælpe os ud af krisen styrket

  Coronakrisen har aktualiseret et allerede eksisterende behov for mere viden om selvstændige og freelanceres indkomstorhold og -vilkår i de kunstneriske, kreatve brancher. Derfor vil vi i de 8 organisatoner fortsæte samarbejdet med at indsamle viden og data på området.

  Vi ønsker samtdig at fortsæte det positve samarbejde med kulturministeriet og ser frem til en tætere dialog.

  Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreatve brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støteordninger til genopretning.

De kreatve fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstilling eller omstilling til tiden med - og efter coronavirus, så bring de kreatve kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket. Også i samarbejde med det øvrige erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Jan Ove Petersen, formand Forbundet Arkitekter og Designere, på vegne af:

Danske Billedkunstneres Fagforening

Design denmark

Danske Kunsthåndværkere og Designere

Forbundet Arkitekter og Designere

Tegnerforbundet

Uafængige Scenekunstnere

UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere

Billedkunstnernes Forbund

KKART - kunstnernes kooperative produktionsvirksomhed er den bedste mulighed for mange af DBF’s medlemmer

Kooperativ-tanken bygger på den styrke vi genererer, når vi løfter sammen - en model der ofte refereres til, ift. den voksende andel af freelancere på arbejdsmarkedet herhjemme. 

I KKArt producerer kunstnerne kunst, og det administrative personale, tager sig af den administrative og bureaukratiske del. 

Kunstner Signe Klejs og formand for DBF forklarer i filmen kort om hvordan KKArt fungerer. 

Kort intro til DBF og KKART from DBF on Vimeo.

Kunstens position blottet under krisen

"Kunstens position i samfundet afsløredes, da Danmark lukkede ned, og op."Signe Klejs

Af Signe Klejs
Formand for Danske Billedkunstneres Fagforening

Bred kunsten langt længere ud
Covid-krisen har trukket tæppet til side og samfundets prioriteringer står knivskarpt i spotlight. I forbindelse med både nedlukningen og genåbningen af Danmark står det klart at kunsten her - til forskel fra landene omkring os - behandles som et ’Add-on’ i samfundet, som et sukkerlag, som flødeskum. Kunsten anses ikke som en nødvendighed, men fed nok. Det er svært at se i øjnene, når man repræsenterer en anden selvforståelse. Og det gør Danmark.
Spotlightet afslører en hulkindet branche, som på trods af dårlige vilkår, består af dedikerede kunstnere, der går hele vejen i kunstens tjeneste. Politisk bør det være nu, at kunstens forhold skal ses i øjnene og hvis det man ser, ikke stemmer overens med selvopfattelsen, så skal der arbejdes på at få det løst. Grundigt og vedvarende; for kunst og kultur udgør et kæmpe aktiv for både tilfredshed i befolkningen, økonomi på flere planer og en international opmærksomhed, som vi gerne bryster os af. 
 

At få kunsten ud i alle dele af samfundet er og har altid været en mærkesag for Danske Billedkunstneres Fagforening. Vi har derfor med glæde noteret os, at BKF for nyligt har udsendt ni anbefalinger for at løfte kunsten og kunstnerne ud af Corona-krisen. DBF bakker naturligvis op om alle anbefalinger, der kan gavne kunsten; men vi mener at der er behov for gennemgribende tiltag, der skal være permanente og ikke kun gælde i krisetider. Kunsten i Danmark skal prioriteres op og må fremadrettet massivt ind i lovgivningen på alle relevante områder. Den skal arbejdes længere ind i samfundets DNA, sådan som man gør i de samfund, vi sammenligner os med. Til gavn for alle!
 

Betal kunstnerne for det
Samtidskunsten er et vitalt organ i samfundets maskineri - når den får mulighed for det. Kunsten kan være en del af hele befolkningens hverdag - over hele landet. Kunsten kan - i sundhedsvæsenet - medvirke til hurtigere heling af syge borgere - hvis den får mulighed for det. Kunsten kan skabe dialog, der hvor det virker vanskeligt at tale sammen, eller deltage i udviklingen af samfundet, der hvor regnestykkerne ikke går op. Kunsten kan udfylde en langt større rolle end den i forvejen gør. Uanset hvad, skal kunstnerne - på lige fod med andre funktioner i samfundet - have løn for arbejdet.
 

Ok - lyder rimeligt, men hvordan?
P.t. står det sløjt til med at nå til enighed om fastsættelse af honorartakster ved udstillinger i landets museer og kunsthaller. Selvom emnet gav anledning til heftig debat for 1 1/2 år siden, er kun ganske lidt forandret. Processerne er træge, for der er tale om en nødvendig kulturændring - også politisk - som ikke mange har lyst til at dykke ned i for alvor. Indtil det sker, vil størstedelen af kunstnerne i Danmark, opleve utilfredsstillende faglige vilkår.
Men noget synes at virke her og nu; og dét er, når vi står sammen og organiserer os. Ikke kun i organisationer, men også arbejdsfællesskaber. “Kooperativer er fremtidens måde at organisere freelance-relateret arbejde” har det lydt i de seneste år. I Danske Billedkunstneres Fagforening har vi mulighed for at organisere vores medlemmer i produktionsvirksomheden KKArt - kunstnernes egen virksomhed. I den tid KKArt har eksisteret, har mange kunstnere oplevet at få en mere bæredygtig arbejdsvirkelighed. Bla. er man sikret en mere ligeværdig erhvervsfaglig position, når man samarbejder med andre af landets faggrupper. Det er vi stolte af, men vi vil gerne - sammen med de andre kunstfaglige forbund - arbejde målrettet for at styrke kunstens og kulturens rolle i samfundet og derved danne et ordentligt grundlag for kunstnernes arbejdsvilkår. Bl.a. ved lovgivning - som vi har gjort det med udsmykning ved statsligt nybyggeri. Lad os benytte Corona-klarsynet og starte her: Lad os gøre det sammen - også politisk.

 

FORMANDSSKIFTE

dbfDanske Billedkunstneres Fagforenings forretningsudvalg har konstitueret Signe Klejs som ny formand.
Dette sker på baggrund af at tidligere formand Jan Ballings er trådt af d. 18. april, hvor han havde planlagt at offentliggøre sin afgang ved DBFs landsmøde. Grundet Covid-19 er landsmødet blevet udskudt, men Jan Balling og forretningsudvalget har i enighed fastholdt datoen for hans afgang. Forretningsudvalget har konstitueret billedkunstneren Signe Klejs som formand i hans sted.

Signe Klejs siger:
“Som nyuddannet blev jeg i 2005 medlem af DBF og KKArt, hvilket har haft afgørende betydning for min kunstneriske praksis lige siden. I stedet for at stå alene, var der her ikkun et bagland at rådføre sig med, men også kyndig vejledning i de gældende retningslinjer, når arbejdet med kunsten ind imellem betød manglende jordforbindelse. Da jeg i 2016 trådte ind i Forretningsudvalget, var det med en fornemmelse af at jeg kunne bidrage med erfaringer fra min tværkunstneriske praksis, der ofte er foregået i samarbejde med andre kunstnere og i forskellige sektorer. Igennem bestyrelsesarbejdet har jeg fået grundlæggende kendskab til organisationen DBF og til KKArt, der begge har masser af potentiale, som jeg glæder mig til at udfolde yderligere - sammen med den øvrige bestyrelse og kontorets ansatte.”

Jan Balling siger:
“Det har været et stort privilegium, for mig at være DBFs tillidsmand igennem mere end 30 år. Det er da også med blandede følelser, at jeg siger farvel til det hverv, som har fyldt så stor en del af mit liv. Men alting har sin tid og det er med en god følelse jeg giver stafetten videre. Jeg er overbevist om, at Signe og de andre gode folk i Forretningsudvalget sammen med vores dygtige personale på kontoret vil bringe DBF trygt ind i fremtiden. Fornyelsen er allerede i fuld gang.”
Danske Billedkunstneres Fagforening vil afholde et officielt formandsvalg når et landsmøde igen bliver muligt.